WELKOM BIJ WAGGLE AMSTERDAM 
" I Like it, I Love it, I OWN it! "

 

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Wie zijn wij?
Waggle Amsterdam
Groenhof 18
1186 EP Amstelveen
Vertegenwoordigd door: K.M. Borsje
KvK-nummer: 78059526
www.waggle.amsterdam
Deze algemene voorwaarden vindt u terug op onze website.
Het aanbod en de overeenkomst
Onze aanbiedingen / offertes bevatten duidelijke omschrijvingen van de opdracht. De overeenkomst
wordt per e-mail bevestigd. Op elke overeenkomst zijn alleen onze algemene voorwaarden van
toepassing. Voor de uitvoering van de opdracht kunnen wij gebruik maken van een derde partij.
Prijzen & betaling
De prijzen zijn in de overeenkomst uitgewerkt. Eventuele onvoorziene kostenverhogingen na het
aangaan van de overeenkomst, kunnen aan u doorberekend worden. U betaalt onze factuur binnen 7
dagen. Betaalt u niet of niet op tijd? Dan komen er extra kosten bij zoals wettelijke rente en
buitengerechtelijke incassokosten.
Levering en retour
De leveringstijd van het product spreken we samen af.
U kunt het product in originele staat en verpakking aan ons terugsturen binnen 14 dagen. De kosten
voor retoursturen zijn voor u. Op maat gemaakte producten of sale-producten kunnen niet retour
gestuurd worden.
Bent u consument? Dan volgen wij uw wettelijke herroepingsrecht.
Eigendomsvoorbehoud
De producten die u bij ons koopt, worden uw eigendom als u alle kosten aan ons hebt betaald.
Intellectueel eigendom
De op maat gemaakte producten zijn alleen voor u bestemd. Als u deze wilt delen met iemand
anders, moet u dit eerst met ons overleggen.
Octrooi
Alleen wij zijn gerechtigd een octrooiaanvraag in te dienen. Indien het octrooi wordt verleend
kunnen wij nadere voorwaarden over het gebruik van het octrooi met u afspreken.
Auteursrecht
Alle door ons vervaardigde werken komen toe aan ons toe. Wij mogen de werken gebruiken voor
eigen promotionele doeleinden waaronder website en weblog, portfolio, presentaties, social media,
in drukwerk en beursmateriaal. Als u zonder onze toestemming ons materiaal aan derden levert,
brengen wij onze schade bij u in rekening.
Klachten
Wij doen ons best om aan uw wensen te voldoen. Bent u toch niet helemaal tevreden? Dan zullen wij
dit zo goed mogelijk proberen op te lossen. Een klacht kunt u binnen 7 dagen na de uitvoering van de
overeenkomst mailen naar: info@waggle.amsterdam. Een klacht of andere vordering kunt u na 1 jaar
na het ontstaan ervan niet meer indienen.
Overmacht
Het kan voorkomen dat wij door overmacht onze afspraken met u niet kunnen nakomen. Dat is
bijvoorbeeld het geval bij leveringsproblemen door onze leveranciers/producenten/transporteurs,
een pandemie, ziekte of tekort aan personeel, bedrijfsstoringen, sluitingen of andere
omstandigheden vanwege overheidsmaatregelen. Als de overmachtsituatie voorbij is zullen wij ons
best doen de afspraken alsnog na te komen. Schade die is ontstaan door de overmachtsituatie
vergoeden wij niet.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Als wij de afspraken met u niet of niet goed nakomen, zijn wij aansprakelijk voor uw directe schade.
De directe schade die wij betalen is nooit meer dan de prijs van onze overeenkomst of het maximaal
door onze verzekering uit te keren bedrag. Voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade
zijn wij nooit aansprakelijk. Wij zijn wel aansprakelijk voor schade door opzet of bewuste
roekeloosheid door ons.
Bent u voor uw schade verzekerd? Schakel dan eerst uw eigen verzekeraar in.
Einde overeenkomst
Wij kunnen de overeenkomst uitstellen of annuleren als u uw afspraken niet nakomt of als wij
aanwijzingen hebben dat u uw afspraken niet gaat nakomen. Eventuele schade die wij daardoor
lijden, wordt op u verhaald.
Tot slot
Nederlands recht is van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
in Nederland.
Versie 2023

 

 

 
 
 
 
E-mailen
Instagram